Στην Loggia παίρνουμε πολύ σοβαρά την ασφάλεια και διαχείριση των πελατών μας. Η Loggia είναι πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό TUV.
 • TUV 9001

Πιστοποίηση ISO 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών: Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS).

Η πληροφορία είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία της Loggia. Η κατά ISO/IEC 27001 την πιστοποιεί όσο αφορά την διαχείριση και την προστασία των πολύτιμων περιουσιακών στοιχεία που περιέχουν οι πληροφορίες.

Το πρότυπο διασφαλίζει την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας. Αυτή η επιλογή προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών και αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων και ιδιαίτερα των πελατών της.

Το πρότυπο είναι βασισμένο στη διεργασιακή προσέγγιση για την εδραίωση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, ανασκόπηση, συντήρηση και βελτίωση ενός ΣΔΑΠ. Το ISO/IEC 27001 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές εταιρειών όπως η Loggia που η προστασία της πληροφορίας είναι κρίσιμη.

Η πιστοποίηση ενός ΣΔΑΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001 προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:

 • Αποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για σωστή διακυβέρνηση και επιχειρησιακή συνέχεια ικανοποιούνται.
 • Αποδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
 • Iκανοποιεί τις συμβατικές υποχρεώσεις και επιδεικνύει στους πελάτες της Loggia ότι η ασφάλεια των πληροφοριών τους είναι πρωταρχικής σημασίας.
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.
 • Αναδεικνύει την ύπαρξη ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της Loggia στην ασφάλεια των πληροφοριών της.
 • Αποδεικνύει ότι μέσω τακτικών αξιολογήσεων βοηθά την Loggia να παρακολουθεί την απόδοσή της και να βελτιώνεται.
 • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για την Loggia.
 • TUV 9001

Πιστοποίηση ISO 9001

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας: Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας.

Χρησιμοποιείται από την Loggia ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της ίδιας της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Το ίδιο το πρότυπο παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών της Loggia ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη:

 • Bελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας.
 • Συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.